AGZALYK

Palata agzalygy meýletindir.

Düzümi boýunça BTSSP taraplaryň bilelikdäki guramasydyr. Onda iki tarapyň ykdysadyýete dahylly, balgar we türkmen yuridiki we fiziki taraplary, hem-de köpmilletlerden düzülen guramalar gatnaşyp bilerler.

Palatanyň agzasy bolup bilmeyär: döwlet guramalar, syýasy partiýalar, sindikatlar we dini guramalar.

Palatanyň agzalygyna kabul edilmek üçin dalaşgär, palatamyzyň dolandyryş geňeşliginiň adyna ýazylan, palatanyň düzgünnamalary, maksatlary we kadalary bilen razylaşýandygyny yglan edyän arza bilen yüz tutmalydyr.

Dolandyryş geňeşligi karar berenden soňra we çlenlik wznosy tölenenden soňra arzaçy agzalyga kabul ediler.

Arza kabul edilenden ya-da ret edilenden soňra, eger-de arzaçynyň garşylyk bildirmek islegi bolsa, dolandyryş geňeşliginiň umumy maslahatyndan öň ýanynda 30 günüň dowamynda dawa edip biler, emma dolandyryş geňeşliginiň kararyndan soňra 1 ýyldan gijä galmaly däldir.

Yuridiki tarap özüniň agzalyk hukuklaryny Palatanyň ygtyýarlandyrylan wekiliniň üsti bilen öwrenip biler.

 

ARZA NUSGASY:

 

 

BTSSP  -  Bolgar-Türkmenistan

söwda-senagat palatasynyň

dolandyryş Geňeşiniň Başlygyna

 

 

Arza

 

 

........................................................................................................... tarapyndan

(Arzaçynyň doly ady we wezipesi)

 

 

 

 ................................................................................................................. wekili

                   (Guramanyň, jemgyýetiň, telekeçiligiň we ş.m. doly ady)

 

Telefon: ................................................................

E-poçta:  ...............................................................

 

                                                 

 

                                                Hormatly jenap Başlyk,

 

    BTSSP Düzgünnamasynyň 12-nji maddasynyň 1-nji bölümine laýyklykda,

............................................................................................................. guramany

                (Guramanyň, jemgyýetiň ýa-da ş.m. doly ady)

 Palatanyňagzalygyna kabul etmegiňizi haýyş edýän.

Ýörite seljeriş belgisi (identifikator), baş-jaýy   ................................................ .           şäherinde/etrabynda ýerleşip, wekili men -

 

................................................................................................................................

                             (familiýasy, ady, atasynyň ady we wezipesi)

 

................................................................................................................................

                         (Doglan senesi, pasport seriýasy we nomeri, berlen senesi)

 

20____ ýylda........................................................................... tarapyndan berildi.

(Kim tarapyndan berildi)

 

 

 ..........................................................................................gurama häzirki wagtda

                (Guramanyň, jemgyýetiň ýa-da ş.m. doly ady)

doly hasapda durýar we bankrotlyk ýa-da ýok etmekde yglan edilmedi.

       BTSSP –nyň Düzgünnamasy bilen ylalaşýarys we düzgünleri ýerine ýetirmeklige jogapkärçilik çekýäris. Telekeçilik işlerini alyp barmak bilen, kanunyň, söwda bazaryň we halkara telekeçilik işleriniň etiki we ahlak kadalaryny berjaý ederis. Palatanyň wekili hökmünde, biziň täsirimiz bolgar telekeçilik toparynyň we BTSSP-nyň abraýyna zyýan ýetirmejekdigini kepil geçýäris.

 BTSSP agzalygyna kabul edilenden soňra,

....................................................................................................................gurama

                (Guramanyň, jemgyýetiň ýa-da ş.m. doly ady)

 

düzgünnama esasynda özüniň jogapkärçiligini berk ýerine ýetirjekdigini we berlen möhletde agzalyk wznosyny wagtynda tölemegi öz üstüne aljakdygyny bildirýärin.

Näsazlyklar ýüze çykan mahalynda, Düzgünnamanyň 16-njy maddasynyň 1-nji böl. 4.n. laýyklykda,  agzalygyň bes edilme esaslaryna serediler.

                                                         

 

Hormat bilen,

Arzaçynyň goly:     _____________________________________

 

________________________ 201__ý.