DÖWLETARA GATNAŞYKLAR PUDAGYNDA:

 

1. Türkmenistan Döwletiniň Prezidenti - Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ahalteke bedewi- biziň guwanjymyz we şöhratymyz” atly kitabyny çap etmäge we Bolgariýa Döwletinde hödürlemäge isleg bildirmek.

2. Türkmenistan Döwletiniň Prezidentini, döwletara ykdysady gatnaşyklarynyň ösmegi üçin yetiren beyik bähbitli işleri esasynda, Sofiýanyň Milli we Dünýewi Hojalyk Uniwersitetiniň ady bilen, Merhemetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowy “Hormatly Professor” sylagy bilen sylaglamaga höwes bildirmek.

Sofiýadaky Milli we Dünýewi Hojalyk Uniwersitetiniň Rektorlar Geňeşliginiň karary esasynda, Türkmenistanyň Prezidenti Onuň Alyhezretleri jenap Gurbanguly Berdimuhamedow, döwletara ykdysady gatnaşyklaryň ösmegi üçin yetiren beyik bähbitli işleri üçin, Uniwersitetiň “Hormatly Professory” diýen sylagy bilen sylaglandy.

3.Sofiýadaky “Kitaphana Ylymy we Informasiýon Tehnologiýasy” Uniwersitetiniň gatnaşmagy bilen bilelikde, Türkmenistanyň Prezidenti, Onuň Alyhezretleri jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa “Hormatlanýan Doktor” sylagyny bermäge höwes bildirmek.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Prezidenti, Onuň Alyhezretleri Jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Sofiýadaky “Kitaphana bilimi we Informasiýon Tehnologiýasy” Uniwersitetiniň  “Hormatlanýan Doktory” sylagy bilen sylaglamak üçin işleriň tertibi alnyp barylýar.

4. “Bolgariýa Federasiýasynyň Atçylyk Sport toplumlary” bilen bilelikde, Türkmenistanyň Prezidenti, Onuň Alyhezretleri Jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa “100 ýyl Bolgariýa Federasiýasynyň Atçylyk Sport toplumlary” iň uly medalyny bermäge höwes bildirmek.

 “Bolgariýa Federasiýasynyň Atçylyk Sport toplumlary” Ýolbaşçysynyň karary esasynda, Türkmenistanyň Prezidenti, Onuň Alyhezretleri Jenap Gurbanguly Berdimuhamedow “100 ýyl -  Bolgariýa Federasiýasynyň Atçylyk Sport toplumlary” atly iň uly medaly bilen sylaglandy.

5.Bolgar-Türkmenistan Söwda-Senagat Palatasynyň Başlygynyň höwes bildirmegi  we karary esasynda, döwletara hyzmatdaşlygy has-da berkitmek we gineltmek maksady bilen Dostluk Jemgyýetini döretmek.

 

DÖWLETARA HUKUKLAR PUDAGYNDA:

6. Türkmenistan we Bolgariýa döwletleriniň arasyndaky girdejilere we emläklere iki taraplaýyn salgyt salmalary bolmaz ýaly Ylalaşyk taýýarlanyldy, rus diline terjime edildi we edara-hyzmatdaşlyklarynyň ýerlikli hereket etmegine jogapkär Ministrliklere ýetirildi. Ylalaşyk Türkmenistanyň yörite diplomatik resmi kanallaryna ugradyldy.

7.Döwletara ýolagçylaryň we ýükleriň geçirilmegi baradaky Ylalaşyk taýýarlanyldy, rus diline terjime edildi we ugradylmasy gerek bolan Ministrliklere ugradyldy. Ylalaşyk Türkmenistanyň ýörite diplomatik resmi kanallaryna ýetirildi.

8.Poçta aragatnaşygy, elektron aragatnaşygy we maglumat tehnologiýasy bilen bagly hyzmatdaşlyk barada Ylalaşyk taýýarlanyldy, rus diline terjime edildi we ugradylmasy gerek bolan Ministrliklere ýetirildi. Ylalaşyk Türkmenistanyň ýörite diplomatik resmi kanallaryna ugradyldy.

9.Garyşyk ýükleriň geçirilmegi barada Halkara Ylalaşyk taýýarlanyldy, rus diline terjime edildi we ugradylmasy gerek bolan Ministrliklere ýetirildi. Ylalaşyk Türkmenistanyň ýörite diplomatik resmi kanallaryna ugradyldy.

10. Daşary Ýurt Işleriniň Ministrligi bilen bilelikde, raýatlarynyň iki ýurda syýahat etmeginde biraz ýeňillik döretmek üçin mümkin bolan hukugy, administratiw we wekillik kararlary tapmak.

 

SÖWDA-YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR PUDAGYNDA:

11. Bolgar-Türkmenistan Söwda-Senagaty Palatasynyň Bolgariýanyň, Döwlet we Hökümet edaralaryny, kompaniýalaryny, kärhanalaryny we guramalaryny, Türkmenistandaky maýa goýum maslahatyna çagyrmagy we gurnawa uly höwes bildirmegi.

12.Bolgar Hökümetiniň höwes bildirmegi esasynda we ikitaraplaýyn gyzyklanma esasynda , Sofiýada we Aşgabatda “Söwda Jaýy”–ny açmak.

13. Plowdiw ýarmarkasy bilen bilelikde kiçiräk senagat sergisini gurnamak.

14.  Bolgariýanyň Milli Çakyr Öndüriji Palatasy bilen Türkmenistandaky meňzeş ugurdaky guramalaryň hyzmatdaşlygyna höwes bildirmek.

 

YLYM-BILIM PUDAGYNDA:

15.Bolgariýanyň Ylymlar Akademiýasy bilen Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.

16. Sofiýadaky “Mukaddes Kliment Ohridskiý” adyndaky Uniwersiteti bilen Türkmenistandaky “Magtymguly” adyndaky Döwlet Uniwersitetiniň hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.

Sofiýanyň “Mukaddes Kliment Ohridskiý” adyndaky Uniwersitetiniň Rektory – Professor Iwan Ilçew, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet Uniwersiteti bilen giň hyzmatdaşlyga doly taýynlygyny resmi hat üsti bilen Bolgar-Türkmenistan Söwda-Senagat Palatasyna habar ýetirdi.

Bolgar-Türkmenistan Söwda-Senagat Palatasy bu hyzmatdaşlygy goldamak we habarlaşmak üçin goldaw bermäge taýynlygyny Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet Uniwersitetiniň Rektory – jenap Gurtnyýaz Hanmyradowa resmi hat üsti bilen yglan edýär.

17. Bolgariýa Respublikasynyň Medisina Akademiýasynyň Stomatologiýa fakulteti bilen Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.

18. Sofiýadaky “Milli we Dünýewi Hojalyk Uniwersiteti” bilen Türkmenistanyň “Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutynyň” hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.

19.Sofiýadaky Tehniki Uniwersiteti bilen Türkmenistandaky Döwlet Binagärlik Gurluşyk Institutynyň hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.

20. Sofiýadaky “Kitaphana Ylymy we Maglumat Tehnologiýa” Uniwersiteti bilen Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Institutynyň hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.

21. Plowdiw şäherindäki Agrar Uniwersiteti bilen Türkmenistandaky S.A. Nyýazow adyndaky Türkmen Oba-Hojalyk Uniwersitetiniň hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.

22. Stara Zagora şäherindäki Trakiýa Uniwersitetiniň Weterinar-Medisina fakulteti bilen Türkmenistandaky S.A. Nyýazow adyndaky Türkmen Oba-Hojalyk Uniwersitetiniň hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.

23. Bolgariýadaky Tokaý-Tehniki Uniwersiteti bilen Türkmenistandaky S.A. Nyýazow adyndaky Türkmen Oba-Hojalyk Uniwersitetiniň hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.

24. Todora Kableşkowa adyndaky Ýokary Ulag Hünärmençilik mekdebi bilen Türkmen Döwlet Ulag we Aragatnaşyk Institutynyň hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.

 

MEDENIÝET PUDAGYNDA:

25.“Filip Kutew” adyndaky Döwlet Folklor Ansambly bilen Türkmen Milli Folklor Ansamblynyň hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.

26. “Pirin” adyndaky Folklor Ansambly bilen Türkmen Milli Folklor Ansamblynyň hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.

 

SPORT PUDAGYNDA:

27. Bolgariýanyň Olimpiýa Komiteti bilen Türkmen Milli Olimpiýa Komitetiniň hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.

38. Bolgariýa Döwletiniň Atçylyk Sporty bilen “Türkmen Atlary” Döwlet Birleşiginiň hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.

29. Bolgariýanyň Göreş Federasiýasy bilen Türkmenistanyň Göreş Federasiýasynyň hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.

30. Bolgariýa Döwletiniň Atyjylyk Soýuzy bilen Türkmenistan Döwletiniň Atyjylyk birleşikleriniň hyzmatdaşlygyna isleg bildirmek.