У С Т А В
на
СДРУЖЕНИЕ
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

  „ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С РЕПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН”

 

 

                                                     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 Чл. 1/1/ Сдружение „ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С РЕПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН” е неправителствена организация с нестопанска цел, с автономен характер.

/2/Наименованието на сдружението е „ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С РЕПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН” и се изписва допълнително – 

на руски език ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ С РЕСПУБЛИКОЙ ТУРКМЕНИСТАН

на английски език като “ SOCIETY FOR FRIENDSHIP WITH THE REPUBLIC OF TURKMENISTAN ”. За краткост в настоящия текст наименованието на български се заменя с “Сдружението”.

/3/ Седалището на Сдружението е в България, в гр. София. Адресът на управление е: гр. София, район Средец, пл. Света Неделя № 16. След регистриране, Сдружението може да открие представителство по реда на туркменистанското законодателство със седалище в гр. Ашхабат, Туркменистан.

/4/ Сдружението се създава за неопределен срок.

/5/Сдружението се създава за осъществяване на дейност в частна полза.

/6/ Сдружението в дейността си ще се ръководи от законодателството на страната и от настоящия Устав.

 

                                                                    ЦЕЛИ


Чл. 2. Основни цели на Сдружението са:

-            да допринася за развитието на връзките и сътрудничеството с Република Туркменистан във всички сфери на общественото развитие;

-           да съдейства за утвърждаване на общочовешки, нравствени и културни ценности и добродетели;

-          организиране на събрания, конференции, изложби, чествания на важни дати и събития в живота на туркменистанския народ и отношенията между нас.

 

                                      СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ


Чл. 3. За постигането на своите цели Сдружението използва следните средства:

търси и установява контакти и отношения със сродни туркменистански  неправителствени организации; оказва съдействие за установяване на преки контакти между български и туркменистански  държавни и частни юридически лица ;

-съдейства за възстановяването на контактите и сътрудничеството между творческите съюзи и  други културни институции в  двете  страни;

-  съдейства за създаване на благоприятни условия и възможности за разширяването на търговско-икономическото и научно-техническото сътрудничество с Република  Туркменистан.

 

                                     ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.4 Предметът на дейност на Сдружението:

 

-съдействие за развитието на културно, научно, икономическо сътрудничество;

 

  -популяризиране на историческото минало и съвременното развитие на България и Туркменистан, традициите и добродетелите на двата народа;

 

- организиране на симпозиуми, конференции, семинари, творчески срещи, чествания и др.;

 

-популяризиране на туркменистанската култура, наука, образование, технически прогрес в България; организиране на икономически и бизнесфоруми;

 

-провеждане на търговско- промишлени изложби;

 

-организиране на презентации на промишлена и селксостопанска продукция на български и туркменистански  икономически структури;

 

- провеждане на специализирани научно- приложни конференции, семинари, кръгли маси и др.

 

                                                           ЧЛЕНСТВО


Чл. 5 Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на Сдружението.


Придобиване на членство


Чл.6(1) Членството в Сдружението е доброволно.

 

(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

                  Права и задължения на членовете


Чл. 7 Членовете на Сдружението имат следните права:


– да участват в управлението на Сдружението;


– да бъдат информирани за неговата дейност;


– да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;


– да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав.


Чл. 8. Членовете на Сдружението са длъжни:


– да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;


– да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;


– да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;


– да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.


Чл. 9. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.


Чл. 10. Членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.


Чл. 11. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното имущество на членовете.


                                        Прекратяване на членство

 


Чл. 12. Членството в Сдружението се прекратява:


– с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;


– със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване юридическото лице на член на Сдружението;


– с изключването;


– при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението.


Чл. 13 (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:


– нарушава предвидените в в настоящия Устав задължения;


– извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.


Чл. 14 (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от Общото събрание .

 

Чл. 15. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на на-правените имуществени вноски.

 


                                           ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 


Чл. 16. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, негов управителен орган е Управителния съвет.


                                              ОБЩО СЪБРАНИЕ


Чл. 17. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.


(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.


(3) Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.


                                  Компетентност на Общото събрание


Чл. 22 Общото събрание:


1. изменя и допълва Устава;


2. приема /правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и пр./;


3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя възнаг-раждението им; избира измежду членовете на Управителния съвет Председател на Управителния съвет и освобождава същия от заеманата длъжност.


4. приема и изключва членове;


5. взема решение за откриване и закриване на клонове;


6. взема решение за участие в други организации;


7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;


8. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;


9. приема бюджета на Сдружението;


10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;


11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;


12. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав.


                                       Свикване


Чл. 18. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Сдру-жението. Заседанието следва да се проведе в населеното място по седалището на Сдружението.


Чл. 19. Една трета от членовете на Сдружението имат право да поискат Управителният съвет да свика общо събрание и ако Управителният съвет не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.


Чл. 20. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание. Поканата се изпраща най-късно 7 /седем/ дни преди датата на провеждане на Общото събрание.


                                             Кворум


Чл. 21. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители и се  заверява  от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола.


(2) При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят. Така проведеното заседание на Общото събрание и решенията му са законни, независимо от броя на явилите се членове.

 

                                        Гласуване


Чл. 22. Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1.него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;


2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.


3. едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.


                                         Решения


Чл. 23 Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/ от присъстващите.


Чл. 24. Решенията за изменение и допълване на Устава, както и за преобразуване или прекратяване на на Сдружението се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.


Чл.25. Решенията на Общото събрание на Сдружението влизат в сила веднага след приемането им, освен ако в самите тях е посочено друго.

Чл. 26. Общото събрание може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието при условие, че присъстват  100%  от членовете на Сдружението.

                                               Протокол


Чл. 27. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.


(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.


                                    УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл. 28. Управителният съвет се състои от 3 / три/ лица – членове на Сдружението. Членовете на Сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в Сдружението.

                                             Мандат


Чл. 29. Управителният съвет се избира за срок от 5 /пет/ години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.


                                           Правомощия


Чл. 30 Управителният съвет:

 

1.      представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;


3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав;


4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;


5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;


6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението,;


7. определя адреса на Сдружението;


8. приема правила за работата си;


9. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание на Сдружението.


10.При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Управителния съвет определя заместник – председател на Управителния съвет, който да изпълнява длъжността му до провеждането на избор от Общото събрание.


                                                       Заседания


Чл. 31.(1) Заседанията на Управителния съвет се свиква от Председателя по негова инициатива, не по-рядко от веднъж на три месеца.
(2) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.


Чл. 32. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.


(3) Решенията се вземат с мнозинство на присъстващите, а решенията отнасящи се до действия по ликвидация на сдружението, както и решения относно действия на разпореждане с имущество на Сдружението се взимат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.


. Чл.33 Правомощията на членовете на Управителния съвет се прекратяват предсрочно:


-по решение на Общото събрание;


-по тяхна писмена молба, отправена до Управителния съвет. Управителният съвет на своето първо заседание след постъпването на молбата, се произнася по нея. При предсрочно прекратяване правомощията на член на Управителния съвет, не се провежда нов избор от Общото събрание, а мястото се заема от кандидата, получил най-много гласове от Общото събрание на Сдружението след последния кандидат, избран за член на Управителния съвет.


                                                     Контрол


Чл. 34. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето с противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.


                              Отговорност на членовете на управителния съвет


Чл. 35. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 36. Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание на Сдружението. Мандатът на Председателя е пет години.

 

Чл. 37. Председателят на Управителният съвет:


-свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;


-представлява Сдружението пред трети лица;


-може да преупълномощава трети лица с отделни свои права;


-назначава и освобождава служители.


Чл.38. Правомощията на Председателя на Управителния съвет се прекратяват предсрочно в следния случай:


-по решение на Общото събрание, прието по предложение на повече от 1/3 от членовете на Общото събрание или по негова писмена молба.


При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Управителния съвет, Общото събрание на Сдружението избира  нов Председател.

 

                                     КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Чл. 39/1/ За членове на Контролния съвет могат да бъдат избирани и лица, които не са членове на Общото събрание.

 

         /2/ Контролният съвет:

 

  1. контролира финансово-счетоводната дейност и изразходването на средствата в съответствие с утвърдения бюджет;

 

  1. представя свое становище пред Общото събрание и Управителния съвет по предоставените им отчети;

 

  1. отчита своята дейност пред Общото събрание и Управителния съвет;

 

  1. представя становище по възражения на членове на Палатата срещу решения на органите за управление;

 

 

  1. избира председател между членовете си, който има право да присъства на заседания на Управителния съвет

 

/3/ По решение на Общото събрание на Сдружението, дейността на Контролния съвет може да се изпълнява само от един Контрольор.

 


                                         ИМУЩЕСТВО

 


Чл. 40. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

 

                                ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА


Чл. 41. Източници на средства на Сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.


                                     СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ


Чл. 42. (1) Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, като използва прихода за постигане определените в устава цели. Извършването на стопанска дейност от Сдружението се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи определения вид стопанска дейност.


(2) Сдружението не разпределя печалба.


(3) Приходите от стопанската дейност на Сдружението са използват за постигане на определените в настоящия Устав цели.


                            ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 


Чл. 43. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел с единодушно решение на Общото събрание.


Чл. 44 . Сдружението се прекратява:

 

1.      по решение на Общото събрание;

 

2.      по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ / когато Сдружението не е учредено по законния ред;

 

3.      извършва дейност, която противоречи на конституцията, законите и на добрите нрави;

 

4.      е обявено в несъстоятелност.

 


Чл. 45. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет. Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.


Чл. 46. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределяне на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Сдружението и го разпределя между членовете, съобразно направените от тях вноски.

 


                              ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1 . Този Устав е приет на Учредително събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕТО, проведено на 29.10.2014г. и заверен от председателя , секретаря на Учредителното събрание и представляващия  Сдружението .

§ 2. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Председател на Учредителното събрание : ………………………………

Секретар на Учредителното събрание : ……………………………………

Представляващ  Сдружението: ………………………………………….