Ministrlikleriň we pudak edaralarynyň 2020-njy ýylda geçirjek sergileriniň, ýarmarkalarynyň we maslahatlarynyň sanawy

 

Çäräniň ady

Geçirilyan wagty we ýeri

Guramaçylar

 • Türkmenistanyň Diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli halkara maslahaty we baýramçylyk dabarasy

Fewral (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň  Daşary işler ministrligi

 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergi-ýarmarkasy hem-de Birleşmäniň agzalarynyn maslahaty

Mart (Aşgabat şaheri)

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Söwda we hyzmat - 2020” atly sergi-ýarmarkasy we halkara maslahaty

Aprel (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi,
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • Türkmen bedewi we dünýäniň seyisçilik sungaty” atly XIIhalkara ylmy maslahaty; Halkara sergi-yarmarkasy;
  Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyn X mejlisi

Aprel (Aşgabat şaheri)

“Türkmen atlary” döwlet birleşigi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Ak şäherim Aşgabat” atly XVIII kopçügurly halkara sergisi

May (Aşgabat şäheri)

Aşgabat şaheriniň häkimligi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy maslahaty

Iýun (Aşgabat şäheri)

Turkmenistanyn Ylymlar akademiyasy

 • “Saglyk - 2020” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

Sentýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Saglygy gorayyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Turkmen sahrasy 2019” atly halkara awtosergisi

Sentýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligi, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Türkmengurluşyk - 2020” atly halkara sergisi we “Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň osuşi” atly maslahaty

Sentýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi, “Türkmenawtoýollary” döwlet konserni,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi we “Türkmenistanyň durnukly durmuş- ykdysady osuşi” atly ylmy-amaly maslahat

Sentýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy,
Türkmenistanyň Mäliýe we ykdysadyýet ministrligi, Türkmenistanyň ministrlikleri we pudak edaralary

 • Dünýä türkmenleriň ynsanperwer birleşiginiň XXII maslahaty

Sentýabr (Aşgabat şäheri)

Dünýä türkmenleriň ynsanperwer birleşigi

 • “Syyahatçylyk we gezelenç” atly halkara syyahatçylyk sergisi we maslahaty

Oktýabr (“Awaza” milli syyahatçylyk zolagy)

Türkmenistanyň Syyahatçylyk baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • Türkmenistanyň XXVHalkara Gaz kongresi

Oktýabr (“Awaza” milli syyahatçylyk zolagy)

“Türkmengaz” dowlet konserni

 • “Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2020” atly XXV halkara maslahaty we halkara sergisi

Oktýabr (Aşgabat şäheri)

“Türkmennebit” döwlet konserni, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel - 2019» atly XII halkara sergisi we ylmy maslahaty

Noýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Kitap - hyzmatdaşlygyň we osuşim ýoly” atly neşir önümleriniň  XIVhalkara kitap sergi- ýarmarkasy we ylmy maslahaty

Noýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmen döwlet neşirýat gullugy, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy