Çäräniň ady

Geçirilyan wagty we ýeri

Guramaçylar

 • Türkmenistanyň Diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli halkara maslahaty we baýramçylyk dabarasy

18-nji fewral (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň  Daşary işler ministrligi

 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 11 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergi-ýarmarkasy hem-de Birleşmäniň agzalarynyn maslahaty

17-18-nji mart (Aşgabat şaheri)

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Söwda we hyzmat - 2019” atly sergi-ýarmarkasy we halkara maslahaty

10-11-nji aprel (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi,
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • Türkmen bedewi we dünýäniň seyisçilik sungaty” atly XI halkara ylmy maslahaty; Halkara sergi-yarmarkasy;
  Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyn IX mejlisi

24-28-nji aprel (Aşgabat şaheri)

“Türkmen atlary” döwlet birleşigi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • Türkmenistanyň X Halkara Gaz kongresi

22-23-nji may (“Awaza” milli syyahatçylyk zolagy)

“Türkmengaz” dowlet konserni

 • “Ak şäherim Aşgabat” atly XVIII kopçügurly halkara sergisi

23-25-njy may (Aşgabat şäheri)

Aşgabat şaheriniň häkimligi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriň güni mynasybetli Dünýänin bezegi türkmen halysy we dokmasy” atly haly we dokma önümleriniň halkara sergisi hem-de türkmen halyşynaslarynyň bütindunýä jemgyýetini 19-njy mejlisi

26-27-nji may (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • Daşky gurşawy goramagyň bütindunýä güni mynasybetli maslahat

5-nji iýun (“Awaza” milli syyahatçylyk zolagy)

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti

 • “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy maslahaty

12-13-nji iýun (Aşgabat şäheri)

Turkmenistanyn Ylymlar akademiyasy

 • “Turkmen sahrasy 2019” atly halkara awtosergisi

3-5-nji iýul (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligi, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Saglyk - 2019” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

20-22-nji iýul (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Saglygy gorayyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • Hazarýaka döwletleriniň halkara sergisi (12-nji awgust Hazar denziniň güňi)

12-13-nji Awgust (“Awaza” milli syyahat9ylyk zolagy)

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi

 • “Türkmengurluşyk - 2019” atly halkara sergisi we “Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň osuşi” atly maslahaty

28-30-njy awgust (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi, “Türkmenawtoýollary” döwlet konserni,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

12-14-nji sentýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Energetika ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 28ýyyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi we “Türkmenistanyň durnukly durmuş- ykdysady osuşi” atly ylmy-amaly maslahat

21-22-nji sentýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy,
Türkmenistanyň Mäliýe we ykdysadyýet ministrligi, Türkmenistanyň ministrlikleri we pudak edaralary

 • Dünýä türkmenleriň ynsanperwer birleşiginiň XXII maslahaty

25-nji sentýabr (Aşgabat şäheri)

Dünýä türkmenleriň ynsanperwer birleşigi

 • “Syyahatçylyk we gezelenç” atly halkara syyahatçylyk sergisi we maslahaty

9-10-njy oktýabr (“Awaza” milli syyahatçylyk zolagy)

Türkmenistanyň Syyahatçylyk baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel - 2019» atly XII halkara sergisi we ylmy maslahaty

10-12-nji oktýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2019” atly XXIV halkara maslahaty we halkara sergisi

22-24-nji oktýabr (Aşgabat şäheri)

“Türkmennebit” döwlet konserni, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Kitap - hyzmatdaşlygyň we osuşim ýoly” atly neşir önümleriniň  XIII halkara kitap sergi- ýarmarkasy we ylmy maslahaty

5-6-njy noýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmen döwlet neşirýat gullugy, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

12-13-nji noýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Bilim ministrligi,
Türkmenistanyň Sport we yaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty” atly III halkara festiwaly

16-21-nji noýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi