Кратка история на Туркменистан

 

                                                             

 

I хилядолетие пр. Хр. - на територията на Туркменистан се заселват персийскоезични племена. Територията му влиза в Партското царство, Мидия, Гръко-Бактрийската държава (област Бактрия), в държавите на Сасанидите и на Ахеменидите.

6 в. сл. Хр. - появяват се тюркски племена.

7-8 в. - завоюван от арабите.

9-10 в. - влиза в държавите на Тахиридите и Саманидите.

11 в. - завладян от огузите, които създават Селджукската държава.

13-15 в. - под властта на татаро-монголите; част от територията влиза в Златната орда.

1391 - въстание в Хорасан против властта на Тимур.

16 в. - част от тюркмените са покорени от узбеките, други (в южните райони) попадат под персийска власт, голяма част запазват независимостта си.

60-те - 80-те г. на 19 в. - Туркменистан е присъединен към Русия.

1882 - на територията на Туркменистан е образувана Закаспийската област.

1917 - установена е съветска власт (ноем. - дек.).

1918 - създадена Туркестанската АССР (в състава на РСФСР),

27 окт. 1924 - преобразувана е в Туркменска ССР.

1925 - съюзна република в СССР.

1990 - за президент е избран С. Ниязов.

27 октомври 1991 - провъзгласена за независима република.

1994 - чрез референдум пълномощията на президента С. Ниязов са удължени за още 5 г., от 1999 има неограничен мандат.

Декември 2006 - почива президендът С. Ниязов.

Февруари 2007 - президентски избори, спечелени от Гурбангули Бердимухамедов.

Туркменистан е член на ОНД, на ООН (1992), на Движението на необвързаните държави (1995).