Койтендаг: уникален район за развитие на международен туризъм

Койтендаг: уникален район за развитие на международен туризъм

 

Койтендагският етрап  е невероятен регион на дълбоки каньони, тайнствени пещери, извори и прозрачни зелени долини, чиито природни забележителности и свещени предмети предизвикват голям интерес сред много туристи.

Богата флора и фауна на Койтендаг, уникалната  красота на неговите природни пейзажи  и уникалните исторически  паметници са основните предпоставки за превръщането на региона в един от най-големите международни туристически центрове. За това как ще се реализира неговият огроме н потенциал и за задачите, които стоят пред служителите от Койтендагския държавен резерват, разказва неговият директор  Мохамед Имамов:


- Към днешна дата в  Койтендагския държавния резерват са регистрирани около 1000 растителни вида, 120 вида птици, 40 вида бозайници.
Списъкът от уникални, обаче, не  достатъчно проучени атракционни възможности- свещени места, сенчести каньони и водопади, допълват повече от 30 археологически обекти, принадлежащи на различни исторически периоди, както и  невероятната  красота на света на подземните карстови пещери, които представляват  уникални  "колекции" от естествени  минерали.
 

Специалистите  от  резервата  разработват научно-обосновани  мероприятия, насочени към запазване на дивата природа в региона. Целта  не е просто защита на дивата природа и богатото  на флора плато. Тук се  изисква по-систематичен подход към изпълнението на целия спектър от предизвикателства, пред които са изправени специалистите натуралисти от разяснителна работа с населението до установяване на местата за туристическа атракция и създаване на туристическа инфраструктура.

Природни паметници като "Платото на динозаврите" в село Ходжапил, водопад Умбар-дере, величествената  пещера Киркгиз, горичката от  реликтови дървета унаби, красиви пещери и долини по западния склон на Койтендаг са изключително привлекателни за туристите и могат бързо да възстановят разходите направени за инфраструктура.
 
 

 

Благодарение на  постоянното внимание и грижи на държавния глава към работата по развитие и опазване на природните паметници и центрове за развитие на еко-туризъм. През следващите години в селото Койтен ще бъде изграден три-звезден хотел за 50-60 човека, а в Ходжапилския резерват  ще започне строителството на седящ лифт, от който туристите ще разглеждат  вкаменените  следи от динозаври на платото. На езерото Гайнар-баба, известен със своя източник на минерална вода е планирано изграждане на спа курорт.

 


Планира се и изграждането  на три туристически къмпинги, всеки  с 30 места. Един от къмпинги, който ще бъде разположен в началото на един от най-красивите планински каньони Дарай-дере, е предназначен за алпинисти. На Койтендагския  хребет планинският  пейзаж е разнообразен: най-високата точка в страната е планинският  връхАйрибаба 3137 м, има каньони със стръмни стени, издигащи  се на 300-400 м - Дарай-дере, Ходжачилгаз, Катта-кинг и други, както и пещерната система Гарлик, която привличас  необичайната красота на интериора и дава възможност за организиране на  много маршрути за алпинисти, катерачи и пещерняци.

В сътрудничество с държавната туристическа фирма  „Лебапсияхат”алпинисткия клуб «Агама» и служители  на резервата тези маршрути се разработват успешно. Обаче Койтендагският етрап  има голям потенциал не само за еко-туризъм и алпинизъм. Местното население на региона също е с много богато и интересно културно наследство. Ето защо, в бъдеще има възможност да се организира етнотуризъм.

 

 

В тази ползотворна работа активно участват научни сътрудници  от от Койтендагския държавен резерват. Те провеждат постоянен мониторинг на флората и фауната в резервата. От миналата година се  провеждат редовно международни научни експедиции организирани от Националната комисия за ЮНЕСКО на Туркменистан съвместно с персонала на резервата, Института по ботаникаАНТ, експерти от Министерството за защита на природата на страната и Държавната комисия по туризъм на Туркменистан. По време на тези съвместни международни научни експедиции се събират научни данни, които ще бъдат използвани за изготвянето на досиетата за номинация за включване на Койтендагв Списъка на ЮНЕСКО за световното наследство.

 


Само през тази година, служителите ще засадят 36 000 фиданки по склоновете на Койтендагот местни видове дървета и храсти, които ще пречат на оголването на  планината и ще служат за опазването и възстановяването на многобройни извори и планински реки.

 

 

Създаване на туристическата инфраструктура и в същото време да се запази уникалната красота на природата на този планински район –това е задача, която ще бъде изпълнена по цялостен и отговорен начин.