За дружеството „Приятели на ахалтекинския кон”

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                       

                                                                                                   

               

                                                                            

Дружеството „Приятели на Ахалтекинския кон" е създадено от Бълтаро-Туркменистанската Индустриално-Търговска Палата, във връзка с големия интерес, проявен в България към тази древна и в същото време толкова актуална  порода коне.

Дружеството   е неправителствена организация- независима, доброволна,нерелигиозна, неполитическа, изградена на широка обществена основаи има отворен характер. Дейността на дружествотосе осъществява в съответствие с неговия Устав,съобразен с действащите закони и международните спогодби на Република България.

 

 Основната цел на дружеството „Приятели на ахалтекинския кон"  е да популяризира, съхранява, поощрява и защитава тази редка порода коне, известна още като Ахал-Теке и нейния скъпоценен генофонд, а също така да носи отговорност за представянето и запознаването на любителите на конното дело в България с тази изключителна порода коне.

За постигането на своите цели Дружеството:

-търси и установява контакти и отношения със сродни туркменски и други чуждестранни организации със сходна дейности с интереси в развитието на конното дело, конния спорт и конния туризъм;

-оказва съдействие за установяване на по-активен диалог  и преки контакти между български и туркменски държавни и частни фирми със сходна дейност като разработва,предлага и внася за разглеждане в местните и централните институции и ведомства предложения  по регламентацията на тези отношения;

-съдейства и подпомага чрез предложения и становища до съответните държавни органи при разработване и актуализиране на законите и другите нормативни актове, свързани с развитието на конното дело, спорт и туризъмв България, лицензирането и категоризацията на конните бази, техническите стандарти, ветеринарните изисквания, застраховането, безопасността, хуманното отношение към конете и др.,имащи директна роля в популяризирането на ахалтекинския кон   в България.

-осъществява представителствои участие в международни прояви,свързани с ахалтекинския кон;

-организира  лекции, изложби,представяне на книги, форуми, фестивали, творчески срещи,симпозиуми, конференции, семинари,честване на ахалтекинския кон в  България и участие в туркменистанските дни,посветени на  него;

-набира и обобщава информация относно  ахалтекинския кон:конни бази у нас и чужбина, продажба на коне,научна дейности т.н., предоставяя  за ползване начленоветена дружеството ии я публикува вподбрани средства за масова информация;

-разработвасъвместно със съответните браншови камари и съюзи, държавни и обществени организации форми на подкрепа и защита на интересите начленовете на дружеството.