Ahalteke bedewi - biziň buysanjymyz we şöhratymyz

Bu kitapda Türkmenistanyň medeni mirasynda aýratyn orny eýeleýän täsin ahalteke atlary hakynda gürrüň berilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň bu kitaby okyjyny rowaýata öwrülen atlaryň gözelligi we nepisligi bilen tanyşdyrýar.

 

https://neutrality.gov.tm/library/tk/book/7

 

 

Atda wepa-da bar, sapa-da

Bu kitapda türkmen halkynyň watançylyk, ynsanperwerlik ýörelgeleriniň kemala gelmeginde bedewleriniň orny giňişleýin açylyp görkezilýär.

 

https://neutrality.gov.tm/library/tk/book/4

 

 

Gadamy batly bedew

Bu kitapda ahalteke atlarynyň özboluşlylygy, bu tohumyň aýratynlygy we türkmen halky üçin ähmiýeti barada gürrüň berilýär.

 

https://neutrality.gov.tm/library/tk/book/58

 

Türkmen alabaýy

Bu kitapda türkmen halkynyň gaýduwsyz goragçysyna öwrülen wepadar türkmen alabaý itleri, olaryň taryhy geçmişi, ösdürilip ýetişdirilişi, türkmen maşgalasynda olaryň eýeleýän orny barada gyzykly gürrüňler berilýär.

 

https://neutrality.gov.tm/library/tk/book/2