УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БТИТП:

 

Органи на управление

ОРГАНИ

Чл. 17/1/ Органи на Палатата са Общото събрание (ОС), Управителният съвет (УС), Председателят на УС

/2/ Oрганите на Палатата в своята цялост, както и всеки член поотделно, отговарят за дейността на дадения орган, пред тези от които са избрани, както и пред Общото Събрание. За изпълнението на тези задължения, всеки член на даден орган на Палатата, отговаря пред органа, в който участва.

VІІІ. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 18Общото събрание на учредителите е върховен орган на БТИТП, който представлява интересите на членовете му и може да взема решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността и съществуването на ПАЛАТАТА.

Чл. 19/1/  Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;

4. приема и изключва членове;

5. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

6. приема основните насоки и програма за дейността на Палатата;

7. приема бюджета;

8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

9. приема отчета за дейността на управителния съвет;

10. отменя решения на другите органи на Палатата, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността;

/2/ Правата по ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, 9 и 10 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

/3/ Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

Чл. 20/1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет на редовна сесия веднъж годишно, по принцип в първите пет месеца на годината.

/2/ Общото събрание се свиква на извънредна сесия, когато трябва да се решават важни въпроси от негова компетентност, които не търпят отлагане. Свикването на Общото събрание на извънредна сесия се прави по молба на Председателя на Палатата, на Управителния Съвет, на Контролния Съвет, или по искане най-малко на една трета от членовете.Ако в последния случай Управителният съвет не свика Общото Събрание в едномесечен срок от получаването на молбата, то се свиква от съда поседалището на Палатата по писмено исканe на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

/3/ Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на мястото за обявление в сградата на Палатата и с писмена покана до членовете по пощата, факс или и-мейл, най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа данни за мястото, датата, времето и дневния ред на събранието, както и по чия инициатива то се свиква.

Към поканата се прилагат и всички материали и постъпили предложения, които ще бъдат обсъждани на събранието.

/4/ Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината от членовете или техни изрично упълномощени представители.

/5/ При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.

/6/ Решенията на Общото събрание се взимат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите, освен решенията по чл. 19, ал. 1 т. 1, 5и 7 се вземат с 2/3 гласа .

/7/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

/8/ Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако по закон те влизат в сила след обнародване.

/9/ На заседанията на Общото Събрание могат да бъдат поканени като наблюдатели и органи на местната и централна власт, медиите, както и външни консултанти.

/10/ ОС може да взема решения и неприсъствено, чрез полагане подписите на неговите членове върху писмен протокол, съдържащ решения по всички въпроси от предварително обявен дневен ред. Срокът, в който членовете на Палатата следва да върнат подписания протокол, е 7 (седем) работни дни от получаването му по пощата, факс или и-мейл.

 

ІХ.УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл. 21/1/ Управителният съвет съблюдава спазването на целите на Палатата и съдейства за тяхното постигане. Той приема основните насоки за дейността й. Управителният съвет действа в изпълнение на решенията на общото събрание

/2/ Палатата се управлява от Управителния съвет, който се избира за срок от 5/пет / години.

/3/ УС се състои от 3 (три) до 7 (седем) члена, които са представители на членовете на Палатата и са избрани от ОС.

/4/ За членове на Управителния съвет могат да се избират физически лица. Член на УС може да бъде и юридическо лице – член на Палатата, като то се представлява от своя законен представител или друго, упълномощено от него лице.

Чл. 22Управителният съвет:

1.     организира и ръководи оперативното управление на Палатата;

2.     дава препоръки във връзка с бъдещите дейности на Палатата;

3.     избира председател на УС;

4.     приема годишното приключване за календарната година, което се представя от Председателя или от писмено упълномощен от него член на сдружението;

5.     обсъжда предложения проект за бюджет на Палатата, който внася в общото събрание;

6.     взема решения за откриване и заличаване на клонове на Палатата;

7.     взема решения за приемане и изключване на редовни членове на Палатата ;

8.     взема решения за учредяване търговски дружества или участието на Палатата в други сдружения, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества;

9.     разпорежда се с имуществото на Палатата;

10.            образува съвещателни съвети и специализирани комисии,в случай че това е необходимо;

11.            определя адреса на Палатата;

12.            представя отчет за дейността пред общото събрание.

13.            осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

14.            образува целеви парични фондове;

15.            приема правилници за дейността на Палатата, вкл. и правилник за вътрешната дейност;

16.            създава съвети, комисии, клубове и др. помощни органи на Палатата;

17.            по предложение на Председателя при необходимост избира Изпълнителен директор

18.            изпълнява и други функции, делегирани му от Общото събрание.

Чл. 23/1/ Управителният съвет се свиква най-малко веднъж на три месеца или толкова пъти, колкото е необходимо от Председателя по негово решение, по искане на Изпълнителния директор, по искане на една трета от членовете на Управителния съвет, или по искане на Контролния съвет. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в двуседмичен срок, от получаването на молбата, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

/2/ Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от заседанието.

/3/ Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване, с обикновено мнозинство.

/4/ УС може да взема решения и неприсъствено, в оперативен порядък, чрез полагане подписите на неговите членове върху писмен протокол, съдържащ решения по всички въпроси от предварително обявен дневен ред.

/5/ За участието си в Управителния съвет членовете му не получават възнаграждение.

/6/ При необходимост, УС има право да вземе решение за предоставяне на временна финансова помощ.

            

Х.  ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Чл. 24/1/ Председателят се избира от Общото събрание за срок от пет години измежду членовете на Управителния Съвет.

/2/ Председателят има следните задължения:

1.     представлява Палатата пред трети лица;

2.     ръководи дейността на УС и взема решения, съгласно чл. 23 от настоящия устав

3.     ръководи и контролира в съответствие с този устав изпълнението на решенията на Общото събрание;

4.     свиква заседанията на Управителния съвет;

5.     утвърждава щата на Палатата ;

/3/ От състава на УС при необходимост може да се избире зам. председател, който изпълнява функциите при отсъствие на Председателя.

ХІ. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 25/1/ Контролният съвет се състои от 3 (трима) члена за срок от 5 / пет/ години. За членове на Контролния съвет могат да бъдат избирани и лица, които не са членове на Общото събрание.

/2/ Контролният съвет:

1.     контролира финансово-счетоводната дейност и изразходването на средствата в съответствие с утвърдения бюджет;

2.     представя свое становище пред Общото събрание и Управителния съвет по предоставените им отчети;

3.     отчита своята дейност пред Общото събрание и Управителния съвет;

4.     представя становище по възражения на членове на Палатата срещу решения на органите за управление;

5.     избира председател между членовете си, който има право да присъства на заседания на Управителния съвет

ХІІ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 26При необходимост Председателя на УС може да назначи Изпълнителен директор със следните правомощия:

1.     организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет и Председателя;

2.     организира административната дейност на Палатата;

3.     назначава и освобождава служителите на Палатата в съответствие с утвърдения щат след съгласуване с Председателя на УС;

4.     управлява разходването на бюджета и се разпорежда с финансовите средства на Палатата в съответствие с правилата и наредбите, утвърдени от УС и съгласувани с Председателя;

5.     организира изпълнението на други текущи задачи, възложени му от председателя и зам. председателя

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  БТИТП :

                              

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТИТП:

 

 

 

 

 

 

 

 

   Георги Симеонов Агафонов

                                                                   Председател на УС на БТИТП

 

Георги Симеонов Агафонов  е български предприемач,политик и общественик.

Той роден на 22 юли 1961 г.в гр. Бургас, България.

Завършва Техникум по корабостроене в гр. Бургаси висше образование в  гр. София–УНСС с Магистърска степен по специалност „Маркетинг и мениджмънт”.Владее английски и руски езици.

От 1989 г. до сега развива активна дейност в областта на медиите. Основател на първата частна радиостанция в България след промените в политическия режим през 1989 г. – Радио 99 и на политематичната Телевизия „Седем дни” през 1990 г., която от 1996 до 2008 г. е с ефирно излъчване. Впоследствие основава и управлява още няколко телевизионни канала – „Канал 2001”, „Багри ТВ”, „Джипси ТВ”, „Екотелевизия”, „Вяра ТВ”, Здраве ТВ”, които се излъчват ефирно и чрез сателит.Основател е и на дружество, развиващо  широка дейност в областта на медиите в интернет.

От 2007 г. до сега е Учредител и Председател на СД на„Юнайтед медиа”АД,от 2001 до 2007-Професионален консултантна „РТК Седем дни”АД.В периода 1994-1997 г. е Председател на СД на Консорциум „Перун”,1993-94 -Председател на СД на„РТК Седем дни”АД,1992-1994-Председател на СД на „ТБ Славяни” АД,1990-1992-Председателна „Ес джи ей интернационал холдинг”.

Георги Симеонов Агафонов е народен представител в 38-то Народно събрание(1997-2001).Влиза в парламента като водач на листата на Българския бизнес блок в 27-ми Старозагорски многомандатен избирателен район.

Като обществен деятел от  1990г. до сега взема  активно участие  в развитието и популяризирането на археологията и историята на България. Участва  в археологически разкопки.Учредител и председател е на фондация „ПОНТ”.Фондацията има издадени над 50 книги в областта на историческото и културно наследство на България. Създадени са, също така, множество филми за историята и природата на България.

Георги Симеонов Агафонов е свързан и с непрестанно подпомагане на културата и образованието в България – откриване на млади таланти и спонсориране на обучението им в чужбина; организиране на изложби и концерти.Учредител е на фондация „7 арт”.

В 1992 г. е между основателите на Българо-испанската търговска палата, на която е и Председател.

От 1994 г. е активен участник в областта на опазване на околната среда и учредител на фондация „Екология без граници”.

Като Председател на Асоциацията за развитие на конния туризъм в България в продължение на повече от десетилетие работи за устойчивото развитие на българския конен туризъм.

Избран за Председател на УС на БТИТП от Общото събрание на БТИТП, проведено на 07.07.2014 г.

 

 

 

 

               Калчо Николаев Хинов

                                                                                                      Член на УС на БТИТП

Калчо Николаев Хинов e български бизнесмен, държавен и обществен деятел.

Роден е на 21.06.1940 г. в гр. София. Завършва  техникум „Вилхем Пик” и висше образование в НСА и МЕИ-София. Известен състезател и треньор по автомобилен спорт - над 10 г. републикански шампион.

След оттеглянето си от спорта основава ИНИМЕКС Холдинг- в него влизат фирми за внос и износ на горива,масла,нефт,за производство и търговия на нефтени продукти,акционерна финансово-кредитна къща.

От 1992 г. до 1998 г. е главен секретар и зам. - министър в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Калчо Хинов е зонален координатор за страните от Югоизточна Европа, Близкия изток и Северна Африка на Ротари Интернешънъл, която е най-голямата неправителствена хуманитарна организация в света със 108-годишна история и с над 1,2 милиона членове в 186 държави на всички континенти.Той е възстановител на българското ротарианство и предишен (паст) дистрикт гуверньор на българския дистрикт.

Калчо Николаев Хинов е избран за член на УС от Общото събрание на БТИТП, проведено на 07.07.2014 г.

 

 Даниел Тенчев Делчев

 

Елица Чавдарова Станчева

 

Десислава Светлозарова Цветанова

 

 

 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА БТИТП:

 

 

 

 

        Димитър Иванов Гроздев

                                                                                Член на КС на БТИТП

Димитър Иванов Гроздев e български юрист със специализация в гражданското и търговското право.

Той е роден в гр. Стара Загора през 1972 г. Завършва Юридическия факултет на Бургаския свободен университет през 1998 год. със степен магистър. Владее английски и руски езици.

След проведен стаж в Бургаски окръжен съд от 2001 год. става член на Адвокатска колегия-Стара Загора.

Управляващ съдружник в адвокатско дружество Гроздев и Бари от 2010 год.

Адвокат Димитър Иванов Гроздев е избран за член на КС на БТИТП от Общото събрание на БТИТП, проведено на 07.07.2014 г.

 

 

 

 

                 Стефан Иванов Желязков

                                                                                             Член на КС на БТИТП

Стефан Иванов Желязков е изтъкнат български индустриалец и общественик.

Той е основател и към настоящия момент- Изпълнителен директор на „Строителна механизация” АД- Казанлък.

Строителна механизация АД е инженерингова компания, работеща в сферата на подземното строителство. Основана е през 1991 с основен предмет на дейност ремонт на строителна и пътно-строителна техника. През 1999 фирмата се специализира и в областта на безизкопните технологии. Днес „Строителна механизация” АД е водеща компания, изпълнител на най-мащабните безизкопни проекти, за монтаж и рехабилитация на подземна инфраструктура в България и региона. Фирмата е производител на машини и оборудване за безизкопни технологии. Разполага със собствен сервиз за ремонт и рециклиране на пътно-строителни машини (включително такива за безизкопните технологии), техните възли и агрегати.

Член е на Борда на директорите на Международното общество за безизкопни технологии /ISTT/.

Един от основателите на Българска асоциация за безизкопни технологии и неин Председател от учредяването и през 2007г.

Член е на УС на Камарата на строителите в България и Зам.- председател на секция „Води” към нея.

Участник в VIII-та годишна национална конференция „Стратегическа инфраструктура 2013”.

Има множество изнесени доклади за безизкопните технологии и публикации във водещи специализирани издания, като учебника на Университета на Обединените нации UN Campus - „Развитие на капацитета за намаляване загубите на питейна вода: предизвикателства и опит” от 2011 г.

Стефан Иванов Желязков е избран за член на КС на БТИТП от Общото събрание на БТИТП, проведено на 07.07.2014 г.

 

 

 

 

                Стефан Стоянов

                                                                                Член на КС на БТИТП

Стефан Стоянов е български учен, дипломат и общественик.

Роден на 16 септември 1954 г. в София.

Завършва математика в СУ "Св. Кл. Охридски". Кандидат на математическите науки. Владее английски, гръцки, немски и руски език.

Доцент по математика във Висшия икономически институт. Директор на отдел за стопанска дейност при Съюза на математиците в България. Сътрудник в Института по математика към БАН.

Депутат в 7-ото Велико народно събрание .

На 23 юли 1991 г. основава и председателства Демократическа партия – Консервативен сговор.

Посланик в Гърция от март 2002 до март 2007 г.

Основател и член на Ротари клуб в София.

Стефан Стоянов е избран за член на КС на заседание на Общото събрание на БТИТП,

проведено на 07.07.2014 г.