Устав

УСТАВ

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА НИДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА ПАЛАТА”

 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1/1/ Сдружение „Българо-туркменистанска индустриално-търговска палата” (БТИТП) е неправителствена организация с нестопанска цел, с автономен характер за осъществяване на дейност в частна полза, имаща за цел както защита на общите интереси на своите членове, на всички търговци от България и Туркменистан за развитието на българската и туркменистанската търговия и промишленост на вътрешния и международния пазар.

/2/Наименованието на сдружението се изписва на български език и допълнително - на английски език като “Bulgarian-Turkmenistan Chamber of Industry and Commerce”/BTCIC/. За краткост в настоящия текст наименованието на български се заменя със съкращението БТИТП или с “Палатата”.

/3/ Седалището на БТИТП е в България, в гр. София. Адресът на управление е: гр. София, район Средец, пл.Света Неделя, 16. След регистриране на БТИТП се открива представителство, по реда на туркменистанското търговско законодателство със седалище в гр. Ашхабат, Туркменистан.

/4/ БТИТП се създава за неопределен срок.

               /5/БТИТП се създава за осъществяване на дейност в частна полза.

               /6/ Палатата в дейността си се ръководи от законодателството на страната, от настоящия Устав и от добрата търговска практика.

 

ІІ. ЦЕЛИ

 

Чл. 2/1/ БТИТП е българо-туркменистанскa  бизнес асоциация, чийто предмет на дейност е:

 подпомагане на производители и търговци от различни браншове и области от двете страни за осъществяване на стопански контакти и информационен обмен относно вътрешни и външни пазари и потребителски интереси.

/2/ Основните цели на Палатата са:

1.     Да подпомага и развива икономическите връзки между България и Туркменистан

2.     Да защитава стопанските интереси на членовете си пред държавни и обществени институции в България и Туркменистан, както и в трети страни

3.     Да насърчава и подпомага възможностите за трансгранично коопериране и сътрудничество, с цел по-успешната интеграция на стопанските субекти от двете страни на единния световен пазар

/3/ За изпълнение на целите си Палатата може да привлича външни експерти, както и да формира изследователски групи, отдели по групи от интереси –Промишленост, Търговия, Туризъм, Услуги.

Чл. 3 Средствата за постигане целите на Палатата са:

1.     Представяне пред компетентни държавни органи, съгласуваното мнение на членовете на БТИТП по проекти за нормативни актове и решения в областта на стопанската дейност, с цел отговаряне на динамичните пазарни изисквания;

2.     Разработване и представяне пред компетентните органи становища, произлизащи от бизнес средите, относно политиката на държавните институции, местните и регионални власти по отношение на бизнес условията и инвестиционния климат;

3.     Поддържане на контакти с експерти в областта на търговското, данъчното, митническото и валутното законодателство от страната и чужбина и използване същите при решаване на въпроси от практиката.

4.     Водене на доброволен регистър на компаниите и организациите, с интереси за развитие на бизнес в България и Туркменистан

5.     Създаване и използване на собствени и международни информационни системи и база данни за фирмена, маркетингова, правна, търговска и др. информация

6.     Съдействие за реализирането на бизнес проекти от българска и туркменистанска страна, чрез предоставяне на актуална информация за инвестиционните условия и условията за чуждестранните инвестиции в България и Туркменистан.

7.     Информиране на производители и търговци относно законодателството, търговските и лицензионни режими в двете страни, както и за процедурите по тях и органите, които ги провеждат.

8.     Организиране и провеждане на специализирани изложения и други експо-инициативи; провеждане на търговски мисии в Туркменистан и България, както и в трети страни и подкрепа на компаниите за участието им в тези прояви

9.     Популяризиране дейността на членовете чрез специализирани издания и съвместни участия в международни панаири

              10.                       Консултиране на членовете по договорно-правни, данъчни, митнически, транспортно-спедиционни, валутно-финансови и други въпроси, както и относно вътрешни и международни стандарти, изискванията на международните правни норми и европейското законодателство

              11.                       Разработка и управление по своя инициатива или съвместно с членовете си на проекти в областта на икономическото развитие, инвестициите, съпътстващата бизнеса инфраструктура, предприемачеството и др.

12.                       Организиране на инцидентен арбитраж /ad hoc/ и помирителни производства за доброволно уреждане на спорове

Чл.4.Палатата може да учредява търговски дружества, да участва като учредител или да придобива участие в акционерни, дружества с ограничена отговорност и други търговски дружества. Палатата извършва следната стопанска дейност, свързана с целите й:

1.     Консултантска дейност

2.     Услуги

3.     Обучение

4.     Търговско посредничество

5.     Управление на фондове

и други, разрешени от закона дейности

 

III. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО

 

Чл. 5/1/ Имуществото на Палатата се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, имуществени вноски от членовете, вземания и други права, регламентирани от действащите нормативни актове.

/2/ Издръжката на Палатата се осигурява от:

1.     Членски внос, чиито размер се определя от Общото събрание на членовете на Палатата;

2.     Безвъзмездни средства, предоставени от фондове, програми и фондации за осъществяване на собствени и съвместни проекти;

3.    Приходи от стопанска дейност;

4.     Лихви и дивиденти;

5.     Дарения и други.

/2/ Приходите на Палатата от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната й дейност, се използват за постигане на определените в този устав цели.

/3/ Чуждестранни и местни лица могат да правят дарения и завещания в полза на Палатата, които се приемат от Управителния съвет. Когато с дарението или завещанието се учредява специализиран фонд, награда или се финансира целева програма, дарителят или завещателят могат да определят наименованието им.

Чл. 6 Финансовата дейност на Палатата се извършва в съответствие с годишния бюджет.

Чл. 7 Към Палатата могат да се образуват целеви фондове за финансиране на отделни прояви и програми.

Чл. 8 Палатата отговаря за поетите задължения с имуществото си. Тя не отговаря за задълженията на своите членове и на други дружества, в които участва. За задълженията на Палатата членовете отговарят до размера на определените имуществени вноски. Членовете не отговарят лично за задълженията на Палатата.

Чл. 9 Имуществото на Палатата не може да се използва за други цели, освен за осъществяване на дейността й.

Чл.10 Дейността по бюджета на Палатата започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година, като евентуалната печалба или загуба от дейността се прехвърлят в бюджета за следващата година.

 

IV. ЧЛЕНОВЕ НА ПАЛАТАТА

 

ЧЛЕНСТВО

Чл.11 /1/ Членството в Палатата е доброволно.

/2/ По състав БТИТП е смесена палата. В нея могат да членуват български и туркменистански юридически и физически лица, както и многонационални/чужди компании с пазарни интереси в двете страни.

/3/ Не могат да бъдат членове на Палатата държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.

Чл. 12 /1/ Членовете на Палатата се приемат въз основа на писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема Устава и споделя целите и задачите на Палатата. Членственото правоотношение възниква след решението на Управителния съвет и заплащането на имуществената вноска (членския внос).

/2/ Решението на Управителния съвет да удовлетвори или откаже молбата за членство може да се обжалва пред Общото събрание в 1-месечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от решението на Управителния съвет.

/3/ Юридическото лице упражнява правото си на членство в Палатата чрез упълномощено, при спазване изискванията на закона, физическо лице.

/4/ Юридическо лице, чийто представител е член на УС на Палатата, има право във всеки един момент при необходимост, да го оттегли и замени с друг представител, без да е необходимо свикване на Общо събрание на Палатата.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Чл. 13 Членовете на Палатата имат право:

1.     Да участват лично, или чрез представител в Общото събрание, да участват в дискутирането и разрешаването на проблеми, свързани с търговията, промишлеността, селското стопанство, услугите и др. както и с просперитета на Палатата;

2.    На един глас в Общото събрание, който се упражнява лично, или от техен изрично упълномощен представител;

3.     Да бъдат избирани в управителните и контролни органи на Палатата;

4.     Да ползват с предимство, безплатно и/или с намаление услуги на Палатата и/или нейно имущество;

5.     Да участват в дейността на Палатата;

6.     Да получават информация за дейността на Палатата;

7.    Да участват в обсъждания, когато се разглеждат въпроси, засягащи интересите им;

8.     Да посочват при необходимост членуването си в Палатата в свои документи.

Чл. 14  Всеки член на Палатата е длъжен:

1.     Да спазва изискванията на Устава и решенията, взети от управителните органи на Палатата;

2.     Да съдейства за осъществяване целите и задачите на Палатата;

3.     Да предоставя на Палатата необходимата информация за своята дейност;

4.    Да плаща редовно определената имуществена вноска (членски внос);

              5.     Активно да допринасят за издигане обществения авторитет на Палатата

              6.     Да спазва правилата по етика в пазарните отношения.

Чл.15  Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърляеми и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с нотариално заверено пълномощно.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 

Чл. 16 /1/ Членството се прекратява с решение на Управителния съвет при:

1.     Отказ, по собствено желание чрез писмена молба до Управителния съвет;

2.     Прекратяване на юридическото лице;

3.    Смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице;

4.    Изземане на членските права, в случаите в които не се плати членският внос в срок до 31януари на съответната година, при системни и груби нарушения на членските задължения и на пазарната етика и /или уронване престижа на Палатата.

/2/ Членовете на Палатата, които не са заплатили членския си внос до 31 януари на съответната година, няма да бъдат изключвани.Те могат да участват в Общото събрание, но нямат право на глас, като не се ползват и от правомощията, дадени на членовете по Чл.13, т.3 и т.4.

 

V. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

 

ОРГАНИ

 

Чл. 17 /1/ Органи на Палатата са Общото събрание (ОС), Управителният съвет (УС), Председателят на УС.

/2/ Oрганите на Палатата в своята цялост, както и всеки член поотделно, отговарят за дейността на дадения орган, пред тези от които са избрани, както и пред Общото Събрание. За изпълнението на тези задължения, всеки член на даден орган на Палатата, отговаря пред органа, в който участва.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 18 Общото събрание на учредителите е върховен орган на БТИТП, който преставлява интересите на членовете му и може да взема решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността и съществуването на Палатата.

  Чл. 19 /1/ Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на управителния съвет;

4. Приема и изключва членове;

5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

6. Приема основните насоки и програма за дейността на Палатата;

7. Приема бюджета;

8. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

9. Приема отчета за дейността на управителния съвет;

10. Отменя решения на другите органи на Палатата, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността;

11. Взема и други решения, предвидени в устава.

/2/ Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9 и 10 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

Чл. 20 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет на редовна сесия веднъж годишно, по принцип в първите пет месеца на годината.

/2/ Общото събрание се свиква на извънредна сесия, когато трябва да се решават важни въпроси от негова компетентност, които не търпят отлагане. Свикването на Общото събрание на извънредна сесия се прави по молба на Председателя на Палатата, на Управителния Съвет, на Контролния Съвет, или по искане най-малко на една трета от членовете.Ако в последния случай Управителният съвет не свика Общото Събрание в едномесечен срок от получаването на молбата, то се свиква от съда по седалището на Палатата по писмено исканe на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

/3/  Общото събрание се свиква чрез покана в ТРегистър към Агенцията по вписванията най-малко един месец преди насрочения ден.

/4/ Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината от членовете или техни изрично упълномощени представители.

/5/ При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.

/6/ Решенията на Общото събрание се взимат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите, освен решенията по чл. 10, ал. 1 т. 1, 5 и 7 се вземат с 2/3 гласа.

/7/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

/8/ Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако по закон те влизат в сила след обнародване.

/9/ На заседанията на Общото Събрание могат да бъдат поканени като наблюдатели и органи на местната и централна власт, медиите, както и външни консултанти.

/10/ ОС може да взема решения и неприсъствено, чрез полагане подписите на неговите членове върху писмен протокол, съдържащ решения по всички въпроси от предварително обявен дневен ред. Срокът, в който членовете на Палатата следва да върнат подписания протокол, е 7 (седем) работни дни от получаването му по пощата, факс или и-мейл.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл. 21. /1/ Управителният съвет съблюдава спазването на целите на Палатата и съдейства за тяхното постигане.Той приема основните насоки за дейността й. УС действа в изпълнение на решенията на Общото събрание.

/2/ Палатата се управлява и представлява от Управителния съвет, който се избира за срок от пет години.

/3/ УС се състои от 3 (три) до 7 (седем) члена, които са представители на членовете на Палатата и са избрани от ОС.

/4/ За членове на Управителния съвет могат да се избират физически лица. Член на УС може да бъде и юридическо лице – член на Палатата, като то се представлява от своя законен представител или друго, упълномощено от него лице.

Чл. 22 Управителният съвет:

1.       Организира и ръководи оперативната дейност на Палатата

2.       Дава препоръки по бъдещите дейност на Палатата

3.       Избира Председател на УС на Палатата

4.       Приема годишното приключване за календарната година, което се представя от Председателя или от писмено опълномощен от него член  на сдружението.

5.       Обсъжда предложения проект за бюджет на Палатата, който внася в Общото събрание

6.       Взема решение за откриване и заличаване на клонове на Палатата

7.       Взема решение за приемане и освобождаване на членове на Палатата

8.       Взема решение за учредяване на търговски дружества или участие на  Палатата в други сдружения, юридически лица, търговски дружества

9.      Разпорежда се с имуществото на Палатата

10.   Образува съвещателни съвети и специализирани комисии, ако това е необходимо

11.   Определя адреса на Палатата

12.   Представя отчет за дейността пред Общото събрание

13.   Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание

14.   Образува целеви парични фондове

15.   Приема правилници за дейността на Палатата, вкл. и правилник за вътрешната дейност

16.   Създава съвети, комисии, клубове и др. помощни органи на Палатата

17.   По предложение на Председателя при необходимост избира Изпълнителен директор

18.   Изпълнява и други функции, делегирани му от Общото събрание.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 24 /1/ Председателят се избира от Общото събрание за срок от пет години измежду членовете на Управителния Съвет.

/2/ Председателят има следните задължения:

           1.Представлява Палатата пред трети лица

           2. Ръководи дейността на УС и взима решения в съответствие с чл. 23 на този устав

            3.Ръководи и контролира в съответствие с този устав изпълнението на решенията на Общото събрание

            4. Свиква заседанията на Управителния съве

            5. Утвърждава щата на Палатата

/3/ От състава на УС при необходимост може да се избере  зам. председател, който изпълнява функциите при отсъствие на Председателя.

 

 КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Чл. 26/1/ Контролният съвет се състои от 3 (трима) члена. За членове на Контролния съвет могат да бъдат избирани и лица, които не са членове на Общото събрание.

/2/ Контролният съвет:

1.     контролира финансово-счетоводната дейност и изразходването на средствата в съответствие с утвърдения бюджет;

2.     представя свое становище пред Общото събрание и Управителния съвет по предоставените им отчети;

3.     отчита своята дейност пред Общото събрание и Управителния съвет;

4.     представя становище по възражения на членове на Палатата срещу решения на органите за управление;

5.     избира председател между членовете си, който има право да присъства на заседания на Управителния съвет.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 

Чл. 26 При необходимост Председателят на УС може да назначи Изпълнителен директор със следните правомощия:

  1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет и Председателя;
  2. Организира административната дейност на Палатата;
  3. Назначава и освобождава служителите на Палатата в съответствие с утвърдения щат след съгласуване с Председателя на УС;
  4. Управлява разходването на бюджета и се разпорежда с финансовите средства на Палатата в съответствие с правилата и наредбите, утвърдени от УС и съгласувани с Председателя;
  5. Организира изпълнението на други текущи задачи, възложени му от председателя и зам. председателя.
  6.  

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 28/1/ Палатата може да бъде прекратена при наличие на законните основания.

/2/ При прекратяването Управителният съвет, или определено от него лице извършват ликвидация.

/3/ Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя с решение на Общото събрание.

 

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 29 Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 30 За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

Настоящият Устав е приет на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА  ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА  ПАЛАТА”, състояло се на 15.10.2015 г., променен и допълнен на Общото  събрание на членовете, състояло се на 20.12.2018 г. и подписан от преставляващия сдружението:

                                          Председател на УС: