Членство

 

Членството в Палатата е доброволно.

По състав БТИТП е смесена палата. В нея могат да членуват български и туркменистански юридически и физически лица, както и многонационални/чужди компании с пазарни интереси в двете страни.

Не могат да бъдат членове на Палатата държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.

Членовете на Палатата се приемат въз основа на писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема Устава и споделя целите и задачите на Палатата. Членственото правоотношение възниква след решението на Управителния съвет и заплащането на имуществената вноска (членския внос).

Решението на Управителния съвет да удовлетвори или откаже молбата за членство може да се обжалва пред Общото събрание в 1-месечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от решението на Управителния съвет. 

Юридическото лице упражнява правото си на членство в Палатата чрез упълномощено, при спазване изискванията на закона, физическо лице.

 

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

 

 

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРО – ТУРКМЕНИСТАНСКА

ИНДУСТРИАЛНО - ТЪРГОВСКА
ПАЛАТА

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от  ……………………………………………………….
                                                   (трите имена на заявителя и длъжност)

представител на  …………………………………………………………
                                          (пълно наименование на търговеца, сдружението и др.)
тел.: …………………………………..
e-mail:…………………………………..

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, на основание чл.12, ал.1 от Устава на БТИТП, да бъде приет/о,а/ за член на Палатата, представляваният/то,та/ от мен ………………………………………………………

със седалище в гр./с. …………………………………………..

ЕИК/ЕГН ………………………….


Данните, подлежащи на регистрация са актуализирани към настоящия момент.

…………….. не е обявен/о,а/ в производство по несъстоятелност и в процедура по ликвидация.

Заявявам, че приемаме Устава на Палатата и при осъществяване на стопанската си дейност ще спазваме етичните и морални норми на поведение на пазара, законите и международните търговски обичаи и с действията си няма да увреждаме авторитета на българските делови среди и на БТИТП като техен представител.

Декларирам, че след приемане на за член на БТИТП, същият/то/ ще изпълнява стриктно задълженията си, произтичащи от Устава на Палатата и своевременно ще заплаща в определения срок дължимия членски внос. Неспазването на последното да се счита като основание за прекратяване на членството, съгласно чл.16 ал.1 т.4 от Устава.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

Подпис на заявителя

дата

 

                                  

Списък на фирмите-членове на БТИТП

 

Организация

ЕИК

1

Нивел ООД

121063033

2

Метатрон-МТ ООД

121120865

3

ДЗЗД Ел-Тел-2005-98

176696959

4

Ел-Тел-2005 ООД

131027758

5

Изотсервиз - Стара Загора ЕООД

123151375

6

Строителна Механизация АД

123033124

7

Адвокатско дружество Гроздев и Бари

175979098

8

Мавилекс ООД

131126998

9

М С Яхтинг ЕООД

175407484

10

Бул-Ер-Интернешънъл ЕООД

121713399

11

Примос-МГ ЕООД

200735824

12

МН – Машинери ЕООД

202305741

13

Елер-Калдера ООД

108572098

14

Маг Комюникейшънс ЕАД

103113577

15

Геострой-инженеринг ЕООД

128003989

16

Херцог ЕООД

131441321

17

Фаустина груп ЕООД

106622177

18

Европейска Агенция за Защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права

175458984

19

Трансбул ООД

130442790

20

Порт Трансстрой ЕООД

147199720

21

Национална компания индустриални зони ЕАД

121706255

22

Трейдмекс АД

201479573

23

Ким 2000 ООД

130313048

24

Инвест Фонд Мениджмънт АД

175256096

25

Ип Интеркапитал Маркетс АД

131057477

26

Информационно обслужване на транспорта ЕООД

202871659

27

Тонус Груп ЕООД

147113244

28

ЕКО-Ф ЕАД (Карабунар)

121175491

29

САЛП АД

202195889

30

Главболгарстрой АД

831652485

31

Енергомонтаж Р АД

117017343

32

Юроком 2000 ООД

130423154

33

Хидросистем ЕООД - Ямбол

BG 838168405

34

Булгарконтрола АД

831635265

35

Инженеринг ЕАД

115031764

36

ИСА 2000

831040520

37

Интер Бизнес 91

10652246

38

Еко Дагомед ЕООД

130959784

39

Фирма "Нурли ада"

 

40

Фирма "Сарагт гала"

 

41

Фирма "SIM"

 

42

Фирма "Сазлащик"

 

43

Фирма "Хармония"

25747017

44

"Трейдбус" ЕООД

175306866

45

"Братя Паунови" ЕООД

201857279

46

Ел контрол ЕООД

123164262

47

"Биофарм-Инженеринг" АД

119055339

48

"Диана - БГ Козметика" ЕООД

114686891

49

"Зоохранинвест" ЕООД

123064931

50

ЕТ ВАСИТА

6503033429

51

"Българско Машиностроене Добрич - БМД" АД

124625350

52

"Мен Инвестмънт Груп 1" ЕООД

202049592

53

ЕТ "Христос Георгиев - Зорница импекс"

6605154465

54

"Булпро" ЕООД

127619259

55

Бългериън Стоун Груп ЕООД

202066983

56

Бусет ЕООД

102905719

57

Мединвест ЕООД

831485043

58

Чифликът ЕООД

147165743

59

Атаман 1 ЕООД

201170025

60

Спорт бокс ЕООД

200173335

61

Берое Инвестмънт Проджект ЕООД

202025965

62

СЗТ ЕООД

 

63

Адванс Проджект Консулт ЕООД

202155695

64

Макс Билд АД

175094071

65

Юнайтед Медия

175027012

66

Фондация Астеа

 

67

Фондация Екология без граници

130692089

68

Скай Дизайн

175023875

69

Лекс Консулт 2010 ЕООД

201173427

70

Есте Консулт

201937693

71

КОСМОС ТРАВЕЛ ЕООД

103808319

72

"БОБАЛ - Бояджиев" ЕООД

130584537

73

"Атлантик технолоджи" ЕООД

200396797

74

"АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД

130026450

75

"ТУРИСТИКО" ООД

201523226

76

УСТРЕМ 97 ЕООД

121506621

77

"Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България" АД

831169006

78

Живел-Агро ООД

124517217