Членство

 

Членството в Палатата е доброволно.

По състав БТИТП е смесена палата. В нея могат да членуват български и туркменистански юридически и физически лица, както и многонационални/чужди компании с пазарни интереси в двете страни.

Не могат да бъдат членове на Палатата държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.

Членовете на Палатата се приемат въз основа на писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема Устава и споделя целите и задачите на Палатата. Членственото правоотношение възниква след решението на Управителния съвет и заплащането на имуществената вноска (членския внос).

Решението на Управителния съвет да удовлетвори или откаже молбата за членство може да се обжалва пред Общото събрание в 1-месечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от решението на Управителния съвет. 

Юридическото лице упражнява правото си на членство в Палатата чрез упълномощено, при спазване изискванията на закона, физическо лице.

 

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

 

 

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРО – ТУРКМЕНИСТАНСКА

ИНДУСТРИАЛНО - ТЪРГОВСКА
ПАЛАТА

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от  ……………………………………………………….
                                                   (трите имена на заявителя и длъжност)

представител на  …………………………………………………………
                                          (пълно наименование на търговеца, сдружението и др.)
тел.: …………………………………..
e-mail:…………………………………..

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, на основание чл.12, ал.1 от Устава на БТИТП, да бъде приет/о,а/ за член на Палатата, представляваният/то,та/ от мен ………………………………………………………

със седалище в гр./с. …………………………………………..

ЕИК/ЕГН ………………………….


Данните, подлежащи на регистрация са актуализирани към настоящия момент.

…………….. не е обявен/о,а/ в производство по несъстоятелност и в процедура по ликвидация.

Заявявам, че приемаме Устава на Палатата и при осъществяване на стопанската си дейност ще спазваме етичните и морални норми на поведение на пазара, законите и международните търговски обичаи и с действията си няма да увреждаме авторитета на българските делови среди и на БТИТП като техен представител.

Декларирам, че след приемане на за член на БТИТП, същият/то/ ще изпълнява стриктно задълженията си, произтичащи от Устава на Палатата и своевременно ще заплаща в определения срок дължимия членски внос. Неспазването на последното да се счита като основание за прекратяване на членството, съгласно чл.16 ал.1 т.4 от Устава.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

Подпис на заявителя

дата