Мисия на БТИТП

„Българо-туркменистанска индустриално-търговска палата” (БТИТП) бе учредена в отговор на нарастващия интерес от представители на бизнеса от двете страни, осъзнали множеството възможности за партньорство.Тя създава основа, чрез която български и туркменистански фирми,предприятия и организации да намират пресечната точка на своите интереси.

 

„Българо-туркменистанска индустриално-търговска палата” (БТИТП) е юридическо лице със седалище в гр. София, България и адрес на управление София 1000, пл. Света Неделя 16, ет. 3, Телефон: (+359) 2 866 91 48, Факс(+359) 2 866 91 48

В дейността си  тя се ръководи от законодателството на страната, от устава си  и от добрата търговска практика.

 

По състав БТИТП е смесена палата. В нея могат да членуват български и туркменистански юридически и физически лица, както и многонационални/чужди компании с пазарни интереси в двете страни. Не могат да бъдат членове на Палатата държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.

Основни цели  в  дейността на „Българо-туркменска индустриално-търговска палата” (БТИТП) са:

*Подпомагане и развиване на  икономическите връзки между България и Туркменистан;

*Защита стопанските интереси на членовете пред държавни и обществени институции в България и Туркменистан, както и в трети страни;

*Насърчаване и подпомагане възможностите за трансгранично коопериране и сътрудничество, с цел по-успешната интеграция на стопанските субекти от двете страни на единния световен пазар.

 

Приоритетни оси в изпълнението на тези цели са:

*Представяне пред компетентни държавни органи, съгласуваното мнение на членовете на БТТПП по проекти за нормативни актове и решения в областта на стопанската дейност  с цел отговаряне на динамичните пазарни изисквания;

*Разработване и представяне пред компетентните органи на становища, произлизащи от бизнес средите, относно политиката на държавните институции, местните и регионални власти по отношение на бизнес условията и инвестиционния климат;

*Поддържане на контакти с експерти в областта на търговското, данъчното, митническото и валутното законодателство от страната и чужбина и използване същите при решаване на въпроси от практиката;

*Водене на доброволен регистър на компаниите и организациите, с интереси за развитие на бизнес в България и Туркменистан;

*Създаване и използване на собствени и международни информационни системи и база данни за фирмена, маркетингова, правна, търговска и др. информация;

*Организиране  отпечатването и разпространява в страната и чужбина на български и туркменистански  нормативни актове, експрес - информации, бюлетини, наръчници и други издания с практическа насоченост по актуални въпроси в областта на външноикономическите връзки и стопанската дейност;

*Съдействие за реализирането на бизнес проекти от българска и туркменистанска страна, чрез предоставяне на актуална информация за инвестиционните условия и условията за чуждестранните инвестиции в България и Туркменистан;

*Информиране на производители и търговци относно законодателството, търговските и лицензионни режими в двете страни, както и за процедурите по тях и органите, които ги провеждат;

*Организиране и провеждане на специализирани изложения и други експо-инициативи; провеждане на търговски мисии в Туркменистан и България, както и в трети страни и подкрепа на компаниите за участието им в тези прояви;

*Популяризиране дейността на членовете чрез специализирани издания и съвместни участия в международни панаири ,конференции, симпозиуми, срещи на специалисти и кръгли маси в страната и чужбина,делови контакти, специализирани изложби и репрезентации на български и чужди фирми в страната и чужбина;

*Консултиране на членовете по договорно-правни, данъчни, митнически, транспортно-спедиционни, валутно-финансови и други въпроси, както и относно вътрешни и международни стандарти, изискванията на международните правни норми и европейското законодателство;

*Разработка и управление по своя инициатива или съвместно с членовете си на проекти в областта на икономическото развитие, инвестициите, съпътстващата бизнеса инфраструктура, предприемачеството и др. ;

*Разработване на  правила по етика в пазарните отношения и следи за тяхното прилагане. При констатирани нарушения уведомява членовете си и оправомощените органи.

*Организиране на инцидентен арбитраж /ad hoc/ и помирителни производства за доброволно уреждане на спорове.

„Българо-туркменистанската индустриално-търговска палата” (БТИТП) извършва  консултантска дейност,обучение,търговско посредничество,управление на фондове  и други  разрешени от закона дейности заизпълнение на целите си. Палатата привлича външни експерти, както и  формира изследователски групи, отдели по групи от интереси –промишленост, търговия, туризъм, услуги.

Органи на управлениие на БТИТП са Общото събрание (ОС), Управителният съвет (УС), Председателят на УС, Контролният съвет (КС) и Изпълнителният директор.

Имуществото на Палатата не може да се използва за други цели, освен за осъществяване на дейността й.То се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, имуществени вноски от членовете, вземания и други права, регламентирани от действащите нормативни актове, a издръжката й се осигурява от членски внос,безвъзмездни средства, предоставени от фондове, програми и фондации за осъществяване на собствени и съвместни проекти,приходи от стопанска дейност,лихви и дивиденти,дарения и други.

 

„Българо-туркменистанска  индустриално-търговска палата” (БТИТП) е член на клуба на смесените палати към БТТП (Българската търговско-промишлена палата)