Тарифи за услугите

ТАРИФИ ЗА УСЛУГИ

 

                                        предлагани и извършвани от Българо-Туркменистанската Индустриално-Търговска Палата

 

 

1.      Тарифи за експортен Сертификат.

 

 

Стока

 

Цена на сертификат

 

 

до 350 евро  

 

 

8.00 лв. с ДДС

 

от 351 евро - до 500 евро  

 

 

9.00 лв. с ДДС

 

от 501 евро - до 1 500 евро  

 

 

13.00лв. с ДДС

 

от 1 501 евро - до 3 500 евро  

 

 

22.00 лв. с ДДС

 

от 3 501 евро - до 5 000 евро 

 

 

36лв. с ДДС

 

от 5 001 евро - до 15 000 евро  

 

 

43 лв. с ДДС

 

от 15 001 евро - до 25 000 евро  

 

 

51 лв. с ДДС

 

от 25 001 евро - до 35 000 евро  

 

 

58 лв. с ДДС

 

 

от 35 001 евро - до 50 000 евро  

 

 

69 лв. с ДДС

 

от 50 001 евро - до 75 000 евро  

 

72 лв. с ДДС

 

 

от 75 001 евро - до 90 000 евро  

 

 

88 лв. с ДДС

 

от 90 001 евро - до 100 000 евро  

 

 

95 лв. с ДДС

 

над 100 001евро

 

 

105 лв. с ДДС

 

 

 

2.      Тарифи за Визови услуги.

 

 

 

Тип виза

 

 

Цена

 

Експресна услуга по издаване на виза

 

 

200 USD

 

Обикновена услуга по издаване на виза

 

 

100 USD

 

 

 

 

3.      Тарифи за преводи.

           

 

Вид

 

 

Превод от/на език

 

Цена

 

Официални документи, презентации, писма, декларации, фактури, оферти и др. 

 

 

от/на Руски език

 

10 лв с ДДС на страница

 

Официални документи, презентации, писма, декларации, фактури, оферти и др. 

 

 

от/ на Туркменски език

 

15 лв с ДДС на страница

           

 

           

           

          

Сертификат/Original/

Original

1. Goods consigned from (Exporters’s business name, address, country).

 

 

 

 

Reference №

 

GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES

CERTIFICATE OF ORIGIN

(Combined declaration and certificate)

 

 

Issued in ………………………………………………………………………………

 

See notes!

2. Goods consigned to (Consignee’s name, address, country)

 

 

 

3. Means of transport and route (as for as known)

 

 

 

 

 

 

 

4. For official use

 

5. Item

    num-

    ber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Marks and  

    numbers of  

    packages

7. Number  and kind  of packages:  description of goods

8. Origin

    Criterion

    (see   

    Notes

    overleaf)

9. Gross   

    weight or  

    other  

    quantity

10. Number

      and

      date of

      invoices

 

 

11. Certification

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the

declaration by the exporter is correct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

12 . Declaration by the exporter

The undersigned hereby deciares that the above details and statements are connect; that all the goods were produced in

 

 

…………………………………………………………………………………………………….

 

and that: they comply with the origin requirements specified for those goods

in the Generalized System of Preferences for goods exported to

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Общи въпроси

 

 

ОБЩИ ВЪПРОСИ

 

 

За да могат българските износители да ползват преференции при вноса на стоки в други страни, необходимо е тези стоки да отговарят на определени условия. Като основа е приета и се прилага концепцията за произхода на дадена стока, т.е. страната-износителка трябва да докаже, че изнасяната стока е изцяло произведена в нея или е претърпяла достатъчна степен на преработка, съобразно приетите преференциални схеми. Удостоверяването и доказването на това обстоятелство се извършва с настоящия сертификат.

Представянето му е необходимо условие за ползване на преференции при вноса на български стоки, т.е. това е преференциален сертификат.

Сертификатът се издава и заверява от БТИТП  в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълва се четливо на английски език.

 

За всяка отделна пратка се издава самостоятелен сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася напр. с 3 камиона, необходимо е стоката от всеки камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.

 

Българо-Туркменистанската Индустриално-Търговска Палата издава и заверява експортни сертификати за произход на стоки на всички български фирми.

 

Документите се приемат и обработват от експертите на Палатата в гр. София

 

 

 

ПОПЪЛВАНЕ НА ЕКСПОРТЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ

 

Goods consigned from(Exporter’s business name, address, country): вписва се точното наименование на българската фирма-износител, БУЛСТАТ, пълен адрес (пощ.код, гр., ул., No);

 

Goods consigned to (Consignee’s name, address,country): вписва се наименованието и точния адрес на фирмата - получател;

 

Means of transport and route(as far known): вписва се начинът на транспортиране на стоката, напр. ж.п., по море, по суша, въздушен, автомобилен и маршрутът, ако е известен. Това е факултативно изискване;

 

For official use:това поле не се попълва. То е запазено за забележки от страна на вносителя. Полето се попълва и случаите, когато се издава дубликат на сертификата или сертификата се издава след като стоката вече е напуснала пределите на страната - "впоследствие" (retrospectively);

 

Item number:вписват се поредните номера на описаните в сертификата стоки;

 

Marks and numbers of packages:вписва се маркировката, която е обозначена на опаковката и броя на опаковките;

 

Number and kind of packages; description of goods:вписва се броят и вида на опаковките и се описва подробно стоката, по начин, който дава възможност да бъде идентифицирана от митническия служител, извършващ проверката;

 

Origin criterion:това е най-важното поле - критерия за произход. В него се попълва съответният индекс, отговарящ на критериите за произход на стоката, в съответствие с правилата и преференциалните схеми на страната по вноса.

При определянето на произхода на стоката се прилагат основно два критерия:

 

Когато стоката е изцяло произведена в Р България с български суровини и материали, в поле "8" се вписва индекс "Р".

Ако стоката е произведена в Р България, като при производството й са използвани вносни суровини и материали, е необходимо е тя да е претърпяла достатъчна степен на преработка или обработка, така че да придобие местен (български) произход. В практиката, правилото за "достатъчна степен на преработка" може да се изрази чрез:

смяна на митническия код на готовото изделие, в сравнение с митническите позиции на използваните при производството вносни суровини и материали;

списък на преработките, чието извършване дава възможност на стоките с вносни суровини да придобият български произход. Всяка страна, предоставяща на Р България преференции сама изготвя този списък.;

правилотото за процент "ад валорем", когато процентът на стойността на използването при производството на стоката вносни суровини и материали не надвишават определен процент, определен от страната по вноса, изчислен към ФЗЦ на готовото изделие.

В гореизброените случаи, в поле 8 се поставя индекс "W" и 4-значният код на стоката по митническата тарифа, напр. "W 8445".

 

Gross weight or other quantity:вписва се бруто теглото и количеството на експедираната стока, като се използва 3-буквения код на съответната мерна единица;

 

Number and date of invoices:вписва се номерът и датата на издаване на експортната фактура;

 

Certification

It is herby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct: това е полето, в което Българската търговско-промишлена палата извършва заверка относно точността на данните, декларирани от износителя в поле 12 на сертификата. Тук се полага подписът на служителя на БТИТП, оторизиран да заверява сертификати, отбелязват се мястото и датата, където е извършена заверката и се поставя печатът на Палатата;

 

Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in: в това поле, официалният представител по съдебна регистрация на фирмата-износител или упълномощено от него лице, попълва и подписва декларация, по силата на която носи отговорност за попълнени неверни данни в сертификата. Тук се попълва името на страната, в която е произведена стоката, под нея - страната, в която ще бъде осъществен вносът й. Под тях се отбелязва мястото и датата на попълване на сертификата и се поставя подписът на представляващия фирмата-износител. Подписът трябва да бъде положен в оригинал, както на оригинала на сертификата, така и върху 3-те копия.

В горната дясна част на сертификата се поставя пореден No на заверката му в БТИТП (reference No), а по-долу и се попълва страната, в който сертификата е издаден, в случая, Р България.

 

Оригиналът се заплаща, съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставяни от Палатата. Стойността зависи от стойността на изнасяната със сертификата стока.

 

На гърба на последното копие на сертификата се попълва следната:

 

             

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

Долуподписаният/та ..............................., на длъжност ................... във фирма ................................................

 

Д

 

ЕКЛАРИРАМ , че

фирмата изнася ..(вид стока, митн. No ......)............................................. на стойност ...................... за ..........(държава на износа).

 

Данните в сертификата са верни и стоката е от .............. произход.

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност.

 

 

ДЕКЛАРАТОР:

 

 

Декларацията се подписва от управляващия фирмата по съдебна регистрация, чийто спесимен от подпис е представен в БТИТП или от изрично упълномощено от него лице, чийто спесимен също е представен в Палатата и се поставя печата на фирмата.

 

Когато при представянето на сертификата за заверка в БТИТП не е възможно да бъдат попълнени данни относно количеството на стоката, транспортното средство и др., към горната декларация се добавя следния текст:

 

"Липсващите данни ще бъдат нанесени преди стоката да напусне пределите на Р България".

 

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРКА НА ЕКСПОРТЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ:

 

 

служителят на Палатата служебно извършва проверка за верността на попълнените данни и положения спесимен. Ако някои от данните са променени, сертификатът се заверява и се актуализира информацията.

 

Сертификатът се заверява при представяне на следните документи :

 

документ за актуално състояние от Агенцията по вписванията;

ако управляващият по регистрация сам представя документите си за заверка, същият полага подписа си пред служителя на БТИТП върху декларацията;

ако сертификатите за произход се представят за заверка от друго лице, но са подписани от управляващия по регистрация, необходимо е да се представи в оригинал нотариално заверен спесимен от подписа му или нотариално заверен препис от него;

ако сертификатите за произход, които се представят за заверка са подписани от лице, което не е управляващо по регистрация, е необходимо да се представи нотариално заверено пълномощно, в оригинал, подписано от управляващия по регистрация или нотариално заверен препис от това пълномощно. Ако пълномощното е със срок на валидност, след изтичането му следва да се представи ново такова;

ако упълномощено лице представя лично документите в Палатата, същото полага подписа си пред служителя на БТИТП върху декларацията.

ако упълномощеното лице не представя лично документите в Палатата, необходимо е представяне на нотариално заверен образец от подписа му в оригинал;

 

 

ДОКУМЕНТ, ДОКАЗВАЩ ПРОИЗХОДА НА СТОКАТА

 

В зависимост от вида й, той може да бъде:

 

писмо или фактура от производителя на стоката, даващо възможност за точно определяне произхода на изнасяната стока, в съответствие с преференциалните правила, или

копие от митническа декларация за внос на стоката, сертификат "EUR.1" или друг вид сертификат за произход, издаден от оторизирана за това институция в чужбина (за доказване на чужд произход), или сертификат за качество, или фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход), или ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход), или анализно или лабораторно свидетелство (при износ на лекарства, козметика, медикаменти, химически препарати и др.), или друг документ, от който може да се установи произходът на стоката.

 

 

 

Заявление

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА

БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКАТА

ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА ПАЛАТА

 

 

 

З А Я В Л Е НИ Е

 

от.............................................................................................................................

/трите имена на лицето/

 

представител на .................................................................................................

/вписва се наименование на фирмата на български език/

 

………………………………………………………………  /вписва се наименованието на латиница/

 

 

 

                             УВАЖАЕМИ  Г-Н  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Желая да ми бъде издаден експортен сертификат застатута на стоката/продукцията ми на........       език.

 

Желая /Не желая/ в сертификата да бъдат включени:

-                  ЕГН;

-                  упълномощените  лица;

-                  съдружниците;

-                  съдружниците с дяловото им участие./желаното се подчертава/

 

Сертификатът ще послужи за представяне пред:..................................................................

 

 

Имената на представителите, в съответствие със задграничните им паспорти се изписват на латиница по следния начин:

 

 

 

Имената на съдружниците, в съответствие със задграничните им паспорти се изписват на латиница по следния начин:

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че към настоящия момент всички данни, вписани за фирмата ми в БТИТП са актуални. Известна ми е отговорността, която нося за неверно декларирани данни.

 

Приложение:

1.          заверено копие от удостоверение за актуално състояние (валидността му
е 6 месеца, от датата на издаването му от съда);

2.          възлагам на БТИТП да ми осигури за моя сметка удостоверението по т.1.

 

 

С уважение,

дата