Lorem ipsum

ЗА ДРУЖЕСТВОТО

 

 „ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С  ТУРКМЕНИСТАН”

 

Ако се запитаме какво е Туркменистан, отговорите ще са много и всеки от тях ще бъде верен. Туркменистан е страна на конете и  поетите, страна на килимите и на сoколите, страна на изяществото и на източната мъдрост, страна на поразителните контрасти. Туркменистан е страната, получила в наследство могъщата култура на древните месопотамски цивилизации. Тя е още страна, преминала през ада на историята, преживяла страховитите нашествия на елини,перси, араби, тюрки и монголи, но устояла и успяла да съхрани самобитния си дух, своята духовна и национална идентичност. Туркменистан е страна с огромен икономически и енергиен потенциал,постигаща най-високи нива във всички сектори на бързо развиващата се икономика, привлекателна за чуждестранни инвестиции и стремяща се да заеме достойно място между  развитите нации в света.Ние ще ви помогнем да почувствате духа на тази толкова далечна, но и толкова близка нам страна.

Добре дошли!

В изпълнение на решенията на второто заседание на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество, проведено в Ашхабад, в периода 1-2 юли 2014 г. и залегнали в заключителния протокол от него, както и в съответствие с основните цели и дейности на Българо-Туркменската Индустриално-Търговска Палата, поставени пред нея с Решение на Министерски съвет на Република България, от 1 октомври 2014 г., с което Българо-Туркменистанската Индустриално-Търговска Палата се упълномощава да предприеме необходимите действия за ускоряване и задълбочаване на сътрудничеството с Туркменистан във всички сфери от взаимен интерес и по-специално за установяването и изграждането на дългосрочни и плодотворни дружествени отношения в областта на науката, културата, изкуството, музиката, традициите, бита и  и историята между нашите два народа.

В тази връзка с решение на Управителния съвет на Палатата от 13.10.2014 г., под егидата на Палатата се създава Сдружение „Дружество за приятелство с Туркменистан“

Сдружение„ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С ТУРКМЕНИСТАН”е неправителствена организация- независима, доброволна, нестопанска, нерелигиозна, неполитическа, изградена на широка обществена основаи има отворен характер. Дейността на Сдружението се осъществява в съответствие с неговия Устав,съобразен с действащите закони и международните спогодби на Република България.

Учредители на Сдружението са представители на бизнеса, образованиетои културата.

Седалището на Сдружение „ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С ТУРКМЕНИСТАН”  е в България, гр. София, район Оборище, ул. Тракия № 15. Предстои откриване на представителство в гр. Ашхабат, Туркменистан, по реда на туркменското законодателство.

Основни цели на Сдружение„ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С ТУРКМЕНИСТАН”са:

-да съдейства за укрепване и по-нататъшно развитие на приятелството между българскияи туркменския народ;

-да допринася за разширяването на връзките и сътрудничеството с Туркменистанвъв всички сфери на общественото развитие, със специално внимание към търговско-икономическото и научно-техническото сътрудничество между Република България  иРепублика  Туркменистан;

-да подпомага активизиране на отношенията и осъществяването на по-широк  обмен между двете страни в областта на културата, образованието, спорта и туризма.

За постигането на своите цели Сдружение „ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С РЕПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН”:

-търси и установява контакти и отношения със сродни туркменски и други международни неправителствени организации;

-оказва съдействие за установяване на по-активен диалог  и преки контакти между български и туркменски държавни и частни фирми  като разработва,предлага и внася за разглеждане в местните и централните институции и ведомства предложения  по регламентацията на тези отношения;

-съдейства за установяването на контакти и сътрудничество между творческите съюзи и  други културни институции в  двете  страни; 

-съдейства  за  подписване  на  споразумения,  протоколи, планове за сътрудничество и обмен в различни области между България и Република  Туркменистан.

В своята дейност за реализацията на целите си Сдружение „ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С РЕПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН” използва най-различни форми и средства като:

- популяризиране на историческото минало и съвременното развитие на България и Туркменистан, традициите и добродетелите на двата народа;

-популяризиране на туркменската култура, наука, образование, технически прогрес в България;

-организиране на лекции, изложби, концерти,представления, рецитали,,представяне на книги, модни форуми, фестивали, кинопанорами,творчески срещи,симпозиуми, конференции, семинари,честване на паметни дати и кръгли годишнини, провеждане на  дни на  България в Туркменистани дни на Туркменистанв  България;

-организиране на икономически и бизнесфоруми;

- провеждане на търговско- промишлени изложби;

-организиране на презентации на промишлена и селксостопанска продукция на български и туркменистански  икономически структури;

-провеждане на специализирани научно- приложни конференции, семинари,  симпозиуми, кръгли маси и др.

-провеждане на пресконференции, брифинги, рекламно-информационна дейност, свързани с предмета на дейност на Сдружението.